VvE

HET KOPEN VAN EEN APPARTEMENT

Op 8 mei 2023 zijn vernieuwde splitsingsakte en de statuten ingeschreven door de notaris bij het kadaster.

Sinds 8 december 2021 hebben we een nieuw huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is gewijzigd en opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 8 december 2021. Het huishoudelijk reglement is gebaseerd op artikel 59 van het splitsingsreglement.

De toekomstige koper betaalt € 1000,- entreegeld.

 

APPARTEMENTSRECHT

Een appartementseigenaar is volgens art. 5: 119 Burgerlijk Wetboek gerechtigd tot een appartementsrecht. Dit betekent dat de eigenaar van een appartement de beschikking heeft over een aan hem toebehorend gedeelte van een gebouw. Dit is het privégedeelte. De appartementseigenaar heeft het recht om dit gedeelte buiten alle andere eigenaren om te gebruiken. Naast een aantal privégedeelten bevinden zich in het gebouw dat is opgesplitst in appartementsrechten delen, die zijn bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik.

Met de aankoop bent u verplicht lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De ALV is het hoogste beslisorgaan binnen de VvE.

Minimaal 2x per jaar is er een Algemene Leden Vergadering met alle leden (eigenaren) van de VvE.

U ontvangt van tevoren een uitnodiging met een agenda.

Ieder najaar wordt een begroting voor het volgend jaar opgesteld en door de leden beoordeeld en goedgekeurd. De tarieven voor het volgend jaar worden dan vastgesteld.

In het voorjaar wordt de jaarrekening van het afgelopen jaar aan de leden voorgelegd, besproken en wel of niet goedgekeurd.

 

DE KENNEMER HEEREN

Naast het bestuur kent Sans Souci een beheerder.

De werkzaamheden welke standaard door de Kennemer Heeren worden uitgevoerd zijn onder te verdelen in 3 categorieën.

 • Bestuurlijk ondersteuning
 • Administratieve ondersteuning
 • Technische ondersteuning

 

HUISREGELS

Bij het aangaan van een koopovereenkomst gaan de eigenaren tegelijk akkoord met de regels in de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement.

Belangrijke reden daarvoor is dat door deze huisregels het gebouw en aanzien beschermd wordt.

Onderdelen zijn o.a.;

de vloeren, de verbouwingen, de aankleding van de openbare ruimtes, de inrichting, geluidshinder, het gebruik van de balkons.

 

TOELATING

Om toegelaten te worden tot Sans Souci is er sprake van een ballotage. Deze toelatingsprocedure heeft tot doel om in een goede samenspraak tussen VvE-vertegenwoordigers en de toekomstige eigenaren/bewoners gezamenlijk vast te stellen of er voor de kandidaten voldoende basis is voor het wonen bij Sans Souci.

De mate van zelfredzaamheid is bij die beoordeling één van de belangrijkste criteria.

De aankoop van een appartement door een nieuwe eigenaar  is vervolgens afhankelijk van de goedkeuring van het bestuur van de VvE.

Bij het aankoopproces dient daarmee, ook voor wat betreft de doorlooptijd, rekening te worden gehouden.

Het vertoeven in Sans Souci wordt als zeer fijn ervaren door de bewoners.

Reden te meer om de vastgestelde regels in de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven.

STRUCTUUR VvE

HET BESTUUR

Het streven is om altijd uit eigen geledingen een bestuur samen te stellen. Het bestuur bestaat uit 5 bewoners/eigenaars.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Het bestuur wordt bijgestaan door diverse commissies:

 • de kascommissie
 • de onderhoudscommissie
 • de activiteitencommissie
 • de tuincommissie.

 

DE KASCOMMISSIE

Uit de wet volgt dat de financiële stukken van de VvE eerst moeten worden gecontroleerd en dat de vergadering van eigenaars pas daarna goedkeuring kan geven aan het door het bestuur gevoerde financiële beleid. Deze controle dient te worden uitgevoerd door de kascommissie.

De kascommissie heeft als taak de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting van het bestuur te onderzoeken. Er wordt verslag uitgebracht aan de Vergadering van Eigenaars.

 

DE ONDERHOUDSCOMMISSIE

Volgens de wet dient u elk jaar o.5% van de herbouwwaarde van uw gebouw te sparen, óf een actueel MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) te hebben. Indien u heeft gekozen voor een MJOP dient u deze minimaal elke 5 jaar te actualiseren.

Sans Souci heeft een goed functionerende onderhoudscommissie. De commissie heeft jarenlang gewerkt met een MJOP, maar de Algemene Leden Vergadering heeft besloten om te verduurzamen. Er is afgesproken door de leden, dat de energietransitie de allerhoogste prioriteit heeft. Dat betekent het volgende: de daken zijn in fases voorzien van zonnepanelen en het wachten is op de vervanging van de gasketels. Als de energietransitie is voltooid gaat men weer uit van een bijgewerkte en herziene MJOP.

 

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Deze commissie is al uitvoerig beschreven bij het onderwerp Activiteiten.

 

DE TUINCOMMISSIE

De tuin wordt onderhouden door een bedrijf, maar daarnaast is er een tuincommissie. Er zijn diverse bewoners actief om de tuin te onderhouden.

 

SERVICEKOSTEN

De servicekosten van de Vereniging van Eigenaars zijn de kosten die de eigenaar van een appartementsrecht met betalen voor het onderhoud aan het gebouw, opstalverzekering en bijvoorbeeld het schoonmaken van de algemene ruimtes. Ook energiebesparende maatregelen kunnen hieronder vallen.

De servicekosten omvatten;

 • kosten van koud en warm water in het hele gebouw
 • kosten van elektriciteit in de algemene ruimtes
 • kosten van verwarming in het hele gebouw (incl.gas)
 • kosten van de schoonmaak van de algemene ruimtes
 • kosten van de glazenwasser
 • verzekeringen, zoals opstalverzekering van het pand, incl. glasverzekering. de opstalverzekering dekt het volgende in uw appartement: € 12.000,- voor de keuken   € 8000,- voor de badkamer en € 4000,- voor het toilet.
 • kosten van het normaal jaarlijks onderhoud van het gebouw
 • kosten van het normaal jaarlijks onderhoud van de inventaris
 • kosten van onderhoud van tuin en erf
 • kosten van het groot onderhoud, bijdragen voor het op peil houden van de reserves voor een gelijkmatige verdeling van de kosten van groot onderhoud
 • personeelskosten
 • verzekeringen
 • beheerder
 • beveiliging en camerabewaking
 • glazenwasser buitenzijde gebouw
 • personeelskosten voor 24-uurs alarmopvolging
 • kosten van alarmsysteem

De gemeentelijk belastingen en de DCO (waterschappen) worden rechtstreeks aan de eigenaren /bewoners in rekening gebracht.

De elektriciteit, de aansluitingen voor tv, telefoon en internet in de woning en de inboedelverzekering worden door de bewoners zelf aangevraagd en afgerekend.

Image module